Školní řád

Vnitřní řád jídelny/výdejny.

Vyplývá ze:

 • zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • platných hygienických předpisů

   

   

1. Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců dětí

 • Ve školní výdejně se strávníci chovají slušně, dodržují pravidla kulturního chování a stolování, respektují pokyny zaměstnanců školy.
 • Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u ředitele školy.
 • Zákonný zástupce má povinnost informovat ředitele školy o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit z obědů, respektovat dobu odhlašování obědů a dodržovat termíny splatnosti úplaty za školní stravování.

2. Provoz a vnitřní režim

 • Ve školní výdejně se strávníci chovají slušně, dodržují pravidla kulturního chování a stolování, respektují pokyny zaměstnanců školy.
 • Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u ředitele školy.
 • Zákonný zástupce má povinnost informovat ředitele školy o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit z obědů, respektovat dobu odhlašování obědů a dodržovat termíny splatnosti úplaty za školní stravování.

Doba výdeje v MŠ:

Přesnídávka       9.00 – 9.30 hodin

Oběd                12.00 – 12.30 hodin

Svačina             14.15 – 14.45 hodin

2. Svačina         17.00 – 17.30 hodin

Jídelní lístek

 • Jídelní lístek je vyvěšen na informační tabuli v MŠ a na internetových stránkách školy.
 • Na nástěnkách a na webových stránkách školy je zveřejněn seznam alergenů, jednotlivé alergeny jsou očíslovány.

Organizace stravování

 • Jídlo se dětem podává ve třídách.  Strávníkům MŠ je vydávána přesnídávka, kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert, svačina a druhá svačina. Na požádání je možno stravu přidat.
 • Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. 
 • Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách jídelny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7.
 • Pracovnice v provozu školní výdejny v MŠ zajišťuje pitný režim pro děti a výdej stravy.
 • Za dodržování hygienických předpisů při výrobě a výdeji stravy pro dětské strávníky je zodpovědný personál školní jídelny. Při podávání jídel ve třídách MŠ dohlíží na dětské strávníky pedagogický dohled. Za čistotu stolů a podlah odpovídají provozní zaměstnanci. Úklid ve školní výdejně je zajišťován  průběžně během dne.

Výdej do jídlonosičů  v první den nemoci. (Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti - nejčastěji nemoci - nelze včas odhlásit, mohou si pro ni rodiče přijít, a to v době od 12:00 do 12:45 hodin. Nutností jsou vlastní jídlonosiče, které si rodiče bezprostředně před výdejem přinesou. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti).

Jídlo podávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě, nejdéle do 14.00 hod.  

Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá škola zodpovědnost. Za čistotu jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte

3. Bezpečnost a ochrana zdraví

 • Za bezpečnost dětí ve školní výdejně zodpovídá v plné míře dozor.
 • Úrazy a nevolnost jsou řešeny okamžitě. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Každý úraz pedagogický pracovník neprodleně zaznamená do knihy úrazů a oznámí ho vedení školy.
 • V rámci bezpečnosti se strávníci chovají ve školní výdejně dle pravidel BOZP, v souladu s hygienickými předpisy, dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny personálu školní výdejny a pedagogického dohledu.

4. Ochrana majetku školy

 • Strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení.
 • Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Povinností všech zaměstnanců školy je majetek školy chránit a nepoškozovat.
 • Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit. 

5. Závěrečná ustanovení

 • Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny (výdejny) řeší ředitel školy.
 • S vnitřním řádem školní jídelny - výdejny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce v MŠ a na webových stránkách školy.
 • Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny/výdejny“.

Školní řád