Školní řád

Provoz a vnitřní režim mateřské školy.

 
Mateřská škola zajišťuje provoz od 7:30 do 18.00 hodin.
Provoz mateřské školy může být přerušen v měsíci červenci a srpnu, a to v souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Pravidla provozu na letní měsíce budou rodičům sdělena nejpozději do konce měsíce března.

Příchod dětí do mateřské školy je možný kdykoli během dne. V době od 10.00-12.00 je možné, že třída bude na procházce mimo objekt MŠ, proto doporučujeme v této době děti nepřivádět, nebo se domluvit s paní učitelkou. V jiném případě nezaručujeme možnost předat dítě do mateřské školy. Rodiče za sebou musí zavírat vstupní vrátka do MŠ a dveře do šatny.

Odchod z MŠ je možné taktéž kdykoli, nejpozději v 18.00hodin. Vyzvednutím dítěte z MŠ je možné pověřit kohokoli, pokud je tato osoba zapsána na formuláři v osobní složce dítěte (jméno, příjmení, číslo OP nebo datum narození). Při příchodu i při odchodu musí být vždy prokazatelné předání (kontakt oční, slovní, zvukový) dítěte mezi zákonným zástupcem (či jinou osobou) a pracovníkem školy.

Pedagogický pracovník má právo odmítnout přijmout (nebo vyloučit z docházky) do třídy dítě, které je viditelně nemocné, jeví známky infekčního onemocnění, a které by svou přítomností roznášelo nákazu – jedná se např. o „husté rýmy; kašel; červené, zalepené oči; ječná zrna; opary; zarudlý krk; vši… Dítě může pedagog vyloučit pouze po osobním jednání se zákonným zástupcem dítěte. Pokud dítě trpí jakoukoli alergií, je nutné informovat učitelku a přinést lékařskou zprávu. Do mateřské školy nelze přijímat děti s úrazy (zlomeniny).

Omlouvání dětí: nepřítomnost dítěte jsou zákonní zástupci povinni omluvit nejpozději do 3 pracovních dnů ve škole. Omluva, zaslaná do 8.00 hodin téhož dne je zároveň odhlášením na stávající den. Odhlášení obědů musí proběhnout do 11.00  hodin předchozího dne. Za omluvenku dítěte se považuje písemná omluva formou e-mailu nebo formou SMS na daných kontaktech jednotlivých poboček.

Rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou jsou dále povinni potvrdit omluvu v omluvném listu dítěte.

Podávání léků podléhá v mateřské škole zvláštním pravidlům. Léky lze podávat jen v případě, že dítě nemůže bez podání léku navštěvovat mateřskou školu. V tomto případě přinese rodič lékařskou zprávu s jasně popsaným postupem podání léku, včetně důsledků, které mohou vzniknout v souvislosti s nepodáním léku nebo opožděným podáním.

V naší mateřské škole nepoužíváme jako běžnou odměnu bonbóny a sladkosti. Bonbony a sladkosti lze využívat při oslavách narozenin, svátků dětí a svátků jako jsou Vánoce, Mikuláš apod. Tvrdé bonbony, lízátka a žvýkačky jsou v mateřské škole zakázány.
Pitný režim je realizován pravidelně. Skleničky se myjí v myčce ve výdejně stravy. Pedagogičtí pracovníci během dne upozorňují děti na pitný režim. 

Ukončení docházky
Podle § 35 školského zákona může ředitel mateřské školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

Platby v mateřské škole

  • Základní sazba školného činí 10 000,- Kč měsíčně; základní sazba se použije, pokud je sjednáno, že dítě dochází do mateřské školy 5 pracovních dnů v týdnu od 7.30 do 18.00 hodin.
  • V případě, že je sjednáno, že dítě dochází do mateřské školy na méně, než 5 pracovních dnů v týdnu je toto uvedeno ve smlouvě a řídí se platným ceníkem.
  • Připadne-li na některý den v týdnu, který je obvykle pracovním dnem, ve kterém dítě dochází do mateřské školy, den pracovního klidu nebo pracovního volna, výše základní sazby školného se nemění.
  • Záloha na stravné činí 1.700,- Kč měsíčně.V případě, že dítě dochází do mateřské školy na méně než 5 pracovních dnů v týdnu, činí záloha na stravné 680,-Kč (2x v týdnu) a 1020,-Kč (3x v týdnu).
  • Stravné zahrnuje dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a dostatečné množství nápojů (pitný režim). V případě docházky do 18.00 má dítě nárok na druhou odpolední svačinu zdarma.

V případě, že rodiče dítěte oznámí mateřské škole způsobem a v termínu podle školního řádu, že dítě nebude přítomno, sníží se stravné způsobem odpovídajícím počtu dnů nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.

Při změně cen stravy ze strany dodavatele stravy má mateřská škola právo upravit výši stravného; rodiče musí být o změně informováni alespoň měsíc předem. 

Úplata za stravování se hradí zálohově a je na konci školního roku vyúčtována, přeplatky jsou vráceny na účet či v hotovosti.

Úplatu za vzdělávání i za stravné hradí zákonní zástupci bezhotovostní platbou na účet Mateřské školy KOŠÍK.

Úplatu za vzdělávání a stravné je zákonný zástupce povinen uhradit do 25. dne předchozího měsíce. Variabilní symbol rodiče obdrží před započetím docházky a ten je platný po celou dobu docházky dítěte do MŠ.
 

Režim dne:
Ráno se děti scházejí v mateřské škole, dle třídního vzdělávacího programu probíhá zařazování spontánních a řízených aktivit. Naše mateřská škola preferuje spontánní aktivitu před řízenou činností. 

Pohybové činnosti jsou zařazovány denně ve formě zdravotně-preventivních cvičení, pobytu venku, cvičení v prostorách školy.

Odpočinkové činnosti jsou zařazeny po obědě.

Odpolední aktivity mohou v případě příznivého počasí probíhat venku nebo na zahradě školy.

Pokud dojde ke změně režimu – například výlet, budou rodiče předem upozorněni na webových stránkách a nástěnce školy.

Den v MŠ:

7.30 – 8.30                 Příchod do mateřské školy, volná hra

8.30 – 9.00                 Ranní rituál – komunitní kruh, zdravotně- preventivní cvičení

9.00 – 9.30                 Hygiena, svačina

9.30 – 10.00               Řízená činnost dle tematických plánů

10.00 – 12.00             Pobyt venku              

12.00 – 12.30             Hygiena, oběd

12.30 – 13.00             Hygiena, reflexe denních činností, příprava na odpočinek

13.00 – 14.00             Odpočinek s pohádkou a klidné aktivity mimo lůžko

14.00 – 14.15             Protažení těla – zdravotně preventivní cvičení

14.15 – 14.45             Hygiena, svačinka

Do 15.00                    Odchod dětí – zkrácená docházka

15.00 – 16.00             Tématický blok (kroužky), volná hra

16.00 – 17.00             Odpolední řízená činnost, volná hra

17.00 – 17.30             Druhá odpolední svačinka

17.30 – 18.00             Volná hra, odchod dětí

           

 
Závazný postup pro vyzvedávání dětí po ukončení provozní doby mateřské školy:

  • Zákonný zástupce je povinen zajistit oprávněné převzetí dítěte z mateřské školy před skončením provozní doby (tj. do 18.00). Pedagogický pracovník stanovený rozpisem pracovní doby dozorem nad dětmi je povinen vykonávat dozor i po skončení stanovené provozní doby, pokud některé dítě doposud nebylo oprávněně vyzvednuto z mateřské školy.
  • Pokud se rodič výjimečně opozdí, je nutné, aby o svém zpoždění informoval mateřskou školu na telefonu nebo emailem. V tomto případě bude účtována rodičům každá započatá hodina sazbou 250,-Kč. Opakované pozdní vyzvedávání dítěte je považováno za závažné porušování provozu školy.
  • Pokud zaměstnanec školy neobdrží informaci o výjimečném opoždění, kontaktuje rodiče na jimi uvedených kontaktech. Pokud se rodičům nedovolá nebo zjistí, že oprávněné převzetí dítěte nelze zajistit, řeší nastalou situaci s Městskou policií (156), která zajistí předání dítěte sociální službě. O situaci taktéž informuje ředitelku školy.

Školní řád