Školní řád

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

  • Za bezpečnost dětí zodpovídají po celou dobu jejich pobytu v mateřské škole pedagogické pracovnice, a to od doby jejich převzetí od zákonných zástupců nebo jimi pověřené osoby až do doby jejich předání zákonným zástupcům nebo jimi pověřené osobě.
  • Škola zajistí pojištění dětí proti úrazu u pojišťovny. V případě úrazu, rodiče obdrží od ředitelky školy formulář k čerpání pojistné události. Toto pojištění se vztahuje na všechny akce, které mateřská škola pořádá.
  • Zákaz jízdy na vlastním kole či koloběžce se v areálu školy vztahuje na děti, rodinné příslušníky i další širší veřejnost.
  • Do mateřské školy není žádoucí přinášet cenné věci.
  • Zvýšenou pozornost věnujeme vytváření základů zdravých životních návyků a postojů u dětí.
  • Vzdělávací obsah ŠVP zahrnuje integrované bloky, které cíleně směřují k prevenci před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace.
  • Společně s dětmi vytváříme pravidla společného soužití. Jejich respektováním předcházíme projevům nepřátelství či násilí.